Ολοκληρωμένα Σχέδια Ασφαλείας (Master)

Ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ασφαλείας καθορίζει τα πρότυπα ασφάλειας σε υψηλό επίπεδο και αναπτύσσει την κατεύθυνση για τον προγραμματισμό της υλοποίησης του λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Εταιρίας ή του Οργανισμού, με βάση τις ανάγκες τους, το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται και την εταιρική τους κουλτούρα. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο δεν καθορίζει μόνο τη λεπτομερή ανάπτυξη των πολιτικών, των διαδικασιών, της εκπαίδευσης προσωπικού και του σχεδιασμού των συστημάτων ασφαλείας. Αλλά αντιμετωπίζει καθ’ ένα από τα ζητήματα με λογικό και οργανωτικό τρόπο. Οι οργανισμοί εν συνεχεία μπορούν είτε να αναπτύξουν αυτά τα σχέδια εσωτερικά είτε να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια ενός εξωτερικού, ανεξάρτητου συμβούλου ασφαλείας για να αναπτύξουν το σχέδιο από μια αντικειμενική, αμερόληπτη οπτική για τον οργανισμό.

Η Athens Dynamic Services ξεκινά την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Σχεδίου Ασφαλείας κάνοντας μία προεπισκόπηση του υπάρχοντος προγράμματος ασφαλείας, των αναγνωρισμένων και τεκμηριωμένων στόχων του προγράμματος τόσο από την Εταιρία όσο και από το τμήμα διαχείρισης ασφάλειας.

Έχοντας αναπτύξει τις βέλτιστες πρακτικές στο σχεδιασμό ασφαλείας, έχουμε την δυνατότητα να τις προσαρμόσουμε στις μοναδικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες του οργανισμού σας.

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ασφαλείας θα ενσωματώνει όχι μόνο τις αρμοδιότητες για την πρόληψη, τον εντοπισμό, και την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών αλλά θα περιλαμβάνει και τις διαδικασίες για τη συνεχή παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ίδιου του σχεδίου.