Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων (Security Risk Management)

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES εκπονεί για εσάς ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων παρέχοντας σας εξειδικευμένη καθοδήγηση σε όλα τα θέματα ασφαλείας. Η συνδιαζόμενη ολιστική μας προσέγγιση από κορυφαίους επαγγελματίες συμβούλους ασφαλείας, σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, δοκιμασμένες στρατηγικές και την ηγετική μας ικανότητα, έχει σας σκοπό να σας παράσχει τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στα σύγχρονα αναδυόμενα ζητήματα ασφάλειας, και της διαχείρισης κινδύνων.

Διαθέτουμε ευρεία τεχνογνωσία που περικλείει όλο το φάσμα της διαχείρισης απειλών, της φυσικής ασφάλειας, του σχεδιασμού ασφαλείας, των τεχνικών μέσων ασφάλειας, των αντίμετρων, της ασφάλειας πληροφοριών και πολλών άλλων.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ασφαλείας για Αποτελεσματικό Μετριασμό Κινδύνων

Με βάση τις δοκιμασμένες στο χρόνο βέλτιστες πρακτικές αλλά και από την εμπειρία μας, η ολιστική προσέγγισή μας αντιμετωπίζει διεξοδικά τη αλληλένδετη φύση των σημερινών επιχειρήσεων.

Κατέχοντας πλεονεκτική θέση του εκάστοτε έργου η ATHENS DYNAMIC SERVICES μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να προλαμβάνει, σχεδιάζει και να μετριάζει τους κινδύνους και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε οιεσδήποτε απειλές.

Μοντέλο Ανάλυσης Κινδύνων Έργου

Στρατηγική Εργασιών

Όταν κατασκευάζετε ένα νέο κτήριο ή σχεδιάζετε την ανακαίνιση ενός υπάρχοντος, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης αυτού.

Ως μέρος της αξιολόγησης κινδύνου, εντοπίζει ελλείψεις ή υπερβολές, καθορίζει το επίπεδο προστασίας που απαιτείται και κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας της λειτουργίας.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι του οργανισμού και οι στόχοι διαχείρισης κινδύνου, οι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης θα πρέπει να ακολουθούν μια δομημένη προσέγγιση για την ανασκόπηση και ανάλυση γεγονότων, παρατηρήσεων και πιθανών αποτελεσμάτων.

Η ανάλυση κινδύνου χρησιμοποιεί τα ευρήματα από τις αναλύσεις των περιουσιακών στοιχείων, των απειλών και ευπάθειας για να εξετάσει τις συνέπειες των εχθρικών ενεργειών για τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν ποια μέτρα ασφαλείας μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά πιθανές ζημιές και απώλειες

Είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή, είτε για μόλυνση από επικίνδυνα υλικά, για τρομοκρατική επίθεση, για πανδημία ή για κυβερνοεπίθεση, το καθ’ ένα έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τη λειτουργία μιας επιχείρησης και να προκαλέσει την δυσλειτουργία της.

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τεχνογνωσί και τις συνεχείς εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις, μπορούμε να παράσχουμε αυτές τις υπηρεσίες οπουδήποτε στον κόσμο.

  • Επιχειρηματικές Απειλές
  • Ανθρωπογενείς Απειλές
  • Φυσικές Απειλές
  • Οικονομικές Απειλές
  • Η Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας είναι συχνά μια άπιαστη έννοια στην επιχείρηση.
  • Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις και οργανισμοί και οι οποίοι παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις.
  • Το παραπάνω γράφημα δίνει μια τυπική επεξήγηση των διαφορετικών τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει μια Επιχειρίση/ Οργανισμός.