Αξιολογήσεις Φυσικής Ασφαλείας

Οι Αξιολογήσεις Φυσικής Ασφαλείας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αξιολογήσετε το υπάρχον πρόγραμμα ασφαλείας σας και είναι επίσης και το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε πριν προχωρήσετε στις όποιες βελτιώσεις της ασφάλεια των εγκαταστάσεων σας ή πριν προσπαθείσετε να επιλύσετε ένα υπάρχον πρόβλημα ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια μιας Αξιολόγηση Φυσικής Ασφάλειας, εξετάζονται όλες οι πτυχές του υφιστάμενου προγράμματος ασφαλείας, εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες και γίνονται συστάσεις για την βελτίωσή του. Επιπλέον, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης είναι δυνατόν να εντοπιστούν και τυχόν ευκαιρίες όπου το κόστος μπορεί να μειωθεί χωρίς αυτό να επηρεάσει τις λειτουργίες της ασφάλειας αλλά ενδέχεται να τις κάνει πιο αποτελεσματικές.

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES κάνει χρήση δικών της διαδικασιών αξιολόγησης οι οποίες αναπτύχθηκαν και έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων εταιρικών, θεσμικών και κυβερνητικών εγκαταστάσεων τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης εξελίσσεται συνεχώς, επιτρέποντάς μας να επωφεληθούμε από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενα ολοκληρωμένα έργα και να συμβαδίζουμε με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας.

Κατά την Αξιολογήσεις Φυσικής Ασφαλείαςχρησιμοποιούμε μια δομημένη διαδικασία ανάλυσης που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε εις βάθος την επιχείρησή σας, τις συνθήκες λειτουργίας, την εταιρική σας κουλτούρα, καθώς και τους κινδύνους και απειλές που απορρέουν από τα χαρακτηριστικά αυτής.

Η Αξιολογήσεις Φυσικής Ασφαλείας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη για τις ανάγκες του εκάστοτε έργου χωρίς αυτές να περιορίζονται, και συνήθως περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

Στρατηγική Εργασιών

 • Αναγνώριση κινδύνων – καταγραφή & ανάλυση απειλών
 • Εντοπισμός των τρωτοτήτων που απορρέουν από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, των εγκαταστάσεων και των υλικών του οργανισμού
 • Εντοπισμός των κυρίων και δευτερευουσών απειλών που σχετίζονται με την εταιρία – οργανισμό
 • Ανάλυση κινδύνων – εκτίμηση της πιθανότητας κάθε σεναρίου – εκτίμηση επιπτώσεων – σύνταξη συνολικού πίνακα κινδύνων & επιπτώσεων.
 • Αποτίμηση κινδύνων.
 • Αξιολόγηση της ασφάλειας του χώρου και των εγκαταστάσεων
 • Ανάλυση της εγκληματικότητας της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ιστορικού συμβάντων, ανάλυση του αρχείου κλήσεων στην αστυνομία, στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας.
 • Επανεξέταση της ασφάλειας της κτηριακής υποδομής και του βαθμού συμμόρφωσης της με τις αναγνωρισμένες αρχές CPTED (Πρόληψη του Εγκλήματος μέσω Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού).
 • Επανεξέταση των διαδικασιών λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • Αξιολόγηση των τεχνικών συστημάτων ασφαλείας
 • Αξιολόγηση πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας.
 • Αξιολόγηση της Δαχείρισης Ασφάλειας (Security Management)
 • Αξιολόγηση του προσωπικού ασφαλείας.
 • Αξιολόγηση του υπάρχοντος προγράμματος ασφαλείας και εντοπισμός τυχόν αδυναμιών και τρωτοτήτων.
 • Παροχή συστάσεων (ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα) για την ελαχιστοποίηση των τρωτοτήτων – απειλών.
 • Ιεράρχηση συστάσεων και ανάπτυξη σχεδίου υλοποίησης.
 • Σύνταξη γραπτής Έκθεσης Αξιολόγησης Ασφαλείας.
Αξιολόγηση Φυσικής Ασφάλειας