Εκτίμηση Κινδύνων & Απειλών

Η αποτελεσματική ασφάλεια ξεκινά με τη σαφή κατανόηση των τρωτών σημείων σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να «μετρήσετε» τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας σε διάφορα σενάρια, από την ασφάλεια των εγκαταστάσεων μέχρι την προστασία στελεχών σας. Έχοντας εμπειρία δεκαετιών οι κορυφαίοι ειδικοί μας σας βοηθούν να προβλέψετε όλες τις πιθανές πηγές νέων απειλών.

Η μεθοδολογία μας για την αξιολόγηση ευπάθειας ξεκινά με μία εις βάθος ανασκόπηση ασφαλείας. Ανεξαρτήτως του σκοπού της αξιολόγησης η Athens Dynamic Services εφαρμόζει μεθοδολογίες δοκιμασμένες στο χρόνο, κατά την οποία:

  • Διεξαγωγή ελέγχου των εκτεθειμένων περιοχών και προηγούμενων συμβάντων ασφαλείας για τον εντοπισμό πιθανών τρωτών σημείων.
  • Διεξαγωγή εσωτερικών συνεντεύξεων υπαλλήλων και λοιπών στελεχών σχετικά με πολιτικές και διαδικασίες.
  • Παροχή GAP ανάλυσης για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις και σε περιοχές όπου το πρόγραμμα ασφαλείας ενδέχεται να μην πληροί τις υποδείξεις και προτάσεις μας.
  • Παροχή συστάσεων και καθοδήγηση για την ορθή εφαρμογή των μέτρων για τον μετριασμό και την μείωση του κινδύνου από απειλές.

Δεδομένου ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και της εταιρείας σας είναι πολυεπίπεδη, η πιο παραγωγική προσέγγιση απαιτεί και κατάλληλη τεχνογνωσία, την οποία κα διαθέτουν οι επαγγελματίες ασφαλείας μας. Οι ειδικότητες τους περιλαμβάνουν:

  • Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών,
  • Ασφάλεια πληροφοριών,
  • Φυσική και εταιρική ασφάλεια.

Αυτή η τεχνογνωσία επιτρέπει στην ομάδα μας να προσδιορίζει την πιθανότητα εκδήλωσης οιασδήποτε απειλής να εκπονεί κατάλληλα σχέδια δράσεων και να προτείνει κατάλληλα μέτρα και λύσεις ασφαλείας.

Πίνακας Αξιολόγησης Εγκατάστασης