Πολιτικές Ασφαλείας - Διαδικασίες Κανονισμοί

Στην Athens Dynamic Services μπορούμε να αναπτύξουμε πολιτικές ασφαλείας προσαρμοσμένες στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που διέπουν την χώρα που δραστηριοποιήστε. Δεδομένης της φύσης και της πολυπλοκότητας των περισσότερων οργανισμών, η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού  προγράμματος ασφαλείας μπορεί να είναι μια εξουθενωτική δουλειά για εσάς. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας που θα καλύπτουν τα όποια κενά που θα μπορούσαν να εκθέσουν τον οργανισμό σας σε μεγαλύτερους κινδύνους.

Ένα αποτελεσματικό ολοκληρωμένο  πρόγραμμα ασφάλειας πρέπει να καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια απειλών και να καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα  για όλους τους εργαζόμενους στον οργανισμό σας – από το τμήμα ασφαλείας μέχρι τη διοίκηση και τους υπαλλήλους καθώς και τρίτα μέρη όπως τους ανταποκριτές εκτάκτων αναγκών και συνεργάτες επιχειρηματικής συνέχειας. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, μπορούμε να ελέγξουμε τις τρέχουσες πολιτικές ασφαλείας σας  και να διασφαλίσουμε ότι καλύπτουν τις τρέχουσες απειλές και κινδύνους και τα τρωτά σας σημεία.

Αναπτύσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές πολιτικής ασφαλείας προσαρμοσμένες ειδικά σε εσάς.

Εάν διαπιστώνετε ότι οι τρέχουσες πολιτικές σας είναι ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικές, μπορούμε να αναπτύξουμε πολιτικές και διαδικασίες προσαρμοσμένες στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε – όλα στο πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών που διέπουν την κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείτε.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συντάξετε την πολιτική σας είτε πάνω σε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφαλείας είτε συντάσσοντας  μεμονωμένα παραρτήματα, όπως τον έλεγχο πρόσβασης, τον έλεγχο ιστορικού πριν από την πρόσληψη, την πρόληψη βίας στο χώρο εργασίας ή την προστασία στελεχών του οργανισμού.

Πολιτικές Ασφαλείας