Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Διαχείριση Κρίσεων

Σε κάθε κρίση υπάρχουν πάντοτε δυσκολίες   ή/και  κίνδυνοι  που απαιτούν άμεση λήψη αποφάσεων και σχετικές ενέργειες. Οι  αποφάσεις αυτές πρέπει να ληφθούν και να πραγματοποιηθούν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και πολύ συχνά μάλιστα,  να υπάρχουν στην διάθεση  των αρμοδίων  επαρκή πληροφοριακά στοιχεία. Είναι απαραίτητο λοιπόν οι χειριστές κρίσεων  να αναπτύσσουν συστήματα χειρισμού κρίσεων και μέσα, για την επισήμανση, τη απομόνωση  και τον χειρισμό καταστάσεων ανάγκης πριν εκδηλωθούν, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους εκτός των άλλων και τα παρακάτω:

Α. ΠΟΛΥΕΘΝΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Όλα τα τρομοκρατικά επεισόδια και οι άλλες κρίσεις έχουν πλέον πολυεθνικό χαρακτήρα και φύση.

Β. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΗ ΦΥΣΗ
Η ανταπόκριση σε οιαδήποτε  μορφή κρίσης  δε σημαίνει μόνο ανταπόκριση σ’ ένα συγκεκριμένο  επεισόδιο αλλά ανταπόκριση στις  ανησυχίες, τα συμφέροντα και τις πιέσεις ποικιλίας ατόμων και οργανώσεων.

Γ. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η τεχνική χειρισμού  κρίσης δεν περιορίζεται σ’ ένα  γεγονός ή σε μια σειρά γεγονότων. Μια επείγουσα κατάσταση που εξελίσσεται  σε κρίση μπορεί να  έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στην  οικονομία της χώρας, στις σχέσεις της με άλλες  χώρες, στη φήμη της κ.λ.π
Ένας  καλός  χειριστής  κρίσης πρέπει να ανταποκρίνεται και στο μακροχρόνιο αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης  επείγουσας  κατάστασης.

Δ. ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Ο αποτελεσματικός  χειρισμός  κρίσεων  απαιτεί εκείνοι που τις  χειρίζονται να λαμβάνουν  υπ’ όψιν  τους όσο το δυνατόν πιο ευρύτερο αντίκτυπο των σχετικών γεγονότων.
Ο  Αποτελεσματικός  λοιπόν χειρισμός κρίσεων είναι κάτι περισσότερο από μια  απλή συγκέντρωση της προσοχής  στις λεπτομέρειες των γεγονότων.
Ο υπεύθυνος χειριστής πρέπει να μπορεί να δει  ¨την ευρύτερη εικόνα¨  μιας κατάστασης όταν διαμορφώνει και σχηματίζει συστήματα και ομάδες χειρισμού,πρέπει να  λαμβάνει υπ’ οψη του τις ευρύτερες και μακροχρόνιες συνέπειες της κρίσης. Διαφορετικά μια επείγουσα κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε μακροχρόνια κρίση.
Μετά τα παραπάνω καλό θα ήταν να ασχοληθούμε εδώ με με τα τυχόν πρακτικά προβλήματα τα οποία είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν τον χειρισμό μιας κρίσης.