Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Σχεδιασμός και Διαχείριση Κρίσεων

Διαχείριση Κρίσεων

Για το προφίλ μιας μεγάλης Εταιρίας σήμερα, ο αντίκτυπος από οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια, ή πιθανή έκθεση προσώπων σε μια σειρά δυνητικών και ποικιλόμορφων κινδύνων, οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν τη σωματική τους ακεραιότητα ,την τιμή, την αξιοπρέπεια, ή το αξίωμά τους, σε συνδυασμό με την υποχρέωση της εκάστοτε διοίκησης να διαμορφώσει ένα περιβάλλον ειρηνικό, αυξημένης ασφάλειας για την προστασία των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, των επισκεπτών, των επισήμων προσκεκλημένων, των εκδηλώσεων κλπ. οδηγεί στην αναγκαιότητα για τις εγκαταστάσεις σας να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ασφαλείας.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον.

Η επιτυχία των επιχειρήσεων προστασίας εξαρτάται από την ικανότητα μας, όχι μόνο να συντονίζουμε αυτές, αλλά να αποτρέπουμε και να ανταποκρινόμαστε ενεργητικά σε κάθε κατάσταση που απειλή την ασφάλεια. Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ασφαλείας είναι, ο όσο το δυνατόν ακριβέστερος προσδιορισμός των Γενικών και Ειδικών μέτρων ασφαλείας που θα λαμβάνονται για να προστατευθούν οι εγκαταστάσεις, το προσωπικό, οι επισκέπτες, οι επίσημοι προσκεκλημένοι, οι εκδηλώσεις κλπ.

Οι κίνδυνοι που αναγνωρίζονται σ’ ένα σχέδιο ασφαλείας είναι:

 • Τρομοκρατία
 • Κινητοποιήσεις (μαζικές διαδηλώσεις)
 • Έγκλημα (οργανωμένο – μη οργανωμένο)
 • Φυσικά Αίτια (σεισμοί – πλημμύρες – φωτιές – καύσωνας – επιδημίες κλπ
 • Ατυχήματα – περιστατικά (περιβαλλοντικά – τεχνολογικά – μεταφορικά) κλπ
 • Παρείσφρηση και παράνομη είσοδος
 • Κυκλοφοριακά προβλήματα πεζών και οχημάτων στους βασικούς οδικούς άξονες και την περιβάλλουσα περιοχή των εγκαταστάσεων
 • Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα ασφαλείας.
 • Η χρησιμοποίηση ανεκπαίδευτου προσωπικού κλπ.

Αντικείμενο της παρούσας παρουσίασης είναι η περιληπτική ανάπτυξη της Βασικής Θεωρίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, σε όλα τα επίπεδα, για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και περιεκτικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ασφαλείας της περιβάλλουσας περιοχής, στα πλαίσια υλοποίησης ενός προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων (Security Risk Management).

1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η αποτελεσματικότητα ενός Σχεδίου Ασφαλείας εξαρτάται από το πόσο καλά είναι αυτό σχεδιασμένο. Αφού σχεδιαστεί, εφαρμόζεται επιθεωρείται και δοκιμάζεται.
Το Σχέδιο Ασφαλείας ανεξάρτητα αν αφορά μια προϋπάρχουσα εγκατάσταση ή τη λειτουργία ενός νέου τμήματος της, προϋποθέτει την εκπόνηση μιας Μελέτης Τρωτότητας Ασφαλείας (Security Vulnerability Assessment) η οποία παρέχει στους σχεδιαστές ασφαλείας τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την ανταπόκριση και τελικά τον συντονισμό , με όλες εκείνες τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που θα παίξουν ένα ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων, σε κάθε περίπτωση που θα προκύψουν απρόοπτα και κρίσιμα συμβάντα ασφαλείας.

2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security Vulnerability Assessment)
Η Μελέτη Τρωτότητας αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ,των επισκεπτών, των επισήμων προσκεκλημένων, των εκδηλώσεων κλπ και της περιβάλλουσας περιοχής για τις εγκαταστάσεις.
Αποτελεί το εναρκτήριο βήμα ή αλλιώς την πλατφόρμα, πάνω στην οποία οι σχεδιαστές ασφαλείας, θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων (Security Risk Management).
H Μελέτη Τρωτότητας Ασφαλείας έχει τρεις (3) βασικούς στόχους, οι οποίοι αν επιτευχθούν βοηθούν στην πρόληψη εγκληματικών ή παράτυπων ενεργειών σε βάρος των εγκαταστάσεων της Εταιρίας, των στοιχείων της, των εργαζομένων, των επισκεπτών, των επισήμων προσκεκλημένων, των εκδηλώσεων κλπ. Οι δύο (2) πρώτοι στόχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν ενεργώντας επιθεωρήσεις στην περιβάλλουσα περιοχή των υποδομών, στα συστήματα ασφαλείας και τα κατασκευαστικά σχέδια. Ο τρίτος στόχος θα επιτευχθεί με την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων από τους σχεδιαστές , οι οποίες θα βασίζονται στο αποτέλεσμα της μελέτης και της ανάλυσης των αδυναμιών αναφορικά με τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας σε συνδυασμό με το κόστος της κάθε βελτίωσης.
Έτσι ως σχεδιαστές ασφαλείας έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς ασφάλειας, να προσδιορίσουμε τις αδυναμίες των υποδομών και να προτείνουμε βελτιώσεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εκδήλωσης κακόβουλων ενεργειών σε βάρος των.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός μας είναι η συστηματική επιθεώρηση και ανάλυση των εγκαταστάσεων η οποία προσβλέπει:

 • Στον εντοπισμό των αδύναμων σημείων.
 • Στην εκτίμηση των διαδικασιών και τυχόν εξοπλισμού που απαιτούνται για την προστασία τους.
 • Στην υποβολή προτάσεων για την ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των κινδύνων από πιθανές απειλές που στρέφονται κατά της φήμης των εγκαταστάσεων και κατά της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Τέσσερις (4) βασικοί όροι αποτελούν τις υπό διερεύνηση και ανάλυση παραμέτρους:
1. Απειλή (Τhreat) η δυνατότητα ή η ικανότητα που έχει κάποιος να κάνει κάτι.
2. Τρόπος Δράσης (Course of Action) για μια συγκεκριμένη απειλή για την οποία αναγνωρίζεται ο τρόπος δράσης του αντιπάλου.
3. Τρωτότητα (Vulnerability) το σημείο/στοιχείο/περιοχή, που εμφανίζει αδυναμία τέτοια και σε σχέση με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον «εχθρό/ αντίπαλο» να πραγματοποιήσει τα κακόβουλα σχέδιά του.
4. Κίνδυνος (Risk) Το άθροισμα των τρωτοτήτων των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό πάντοτε με τους τρόπους δράσης.

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα η βασική μεθοδολογία μας ακολουθεί τα παρακάτω πέντε (5) βήματα:
1. Ενέργεια αυτοψίας στις εγκαταστάσεις, συλλογή πληροφοριών και δημιουργία συνολικής εικόνας.
2. Εντοπισμός και ορισμός των Τρωτών Σημείων.
3. Προσδιορισμός για κάθε ένα αναγνωρισμένο τρωτό σημείο, των επιχειρησιακών δυσκολιών που εκτιμάται ότι υπάρχουν στην πρόσβαση/φύλαξη και γενικότερα στην προστασία του.
4. Αναγνώριση των πιθανών απειλών/κινδύνων που συνδέονται με το συγκεκριμένο τρωτό σημείο και το προσδιορισμό των ανεπιθύμητων συμβάντων και των πιθανών δυσμενών συνεπειών τους.
5. Τελική εκτίμηση κινδύνου και υποβολή προτάσεων/επιλογών στα πλαίσια διαμόρφωσης στρατηγικής για την αποτροπή τους.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η υπ`αριθμ. 2008/114 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης AΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ εκτός των άλλων αναφέρει:

Η πρωταρχική και ύπατη ευθύνη για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας ανήκει στους κύριους / διαχειριστές αυτών.
Σε κάθε υποδομή ζωτικής σημασίας θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος ασφαλείας με ανάλογα προσόντα.
Ο υπεύθυνος ασφαλείας είναι το μόνο αρμόδιο /υπεύθυνο άτομο για θέματα ασφαλείας και θα λειτουργεί και ως σημείο επαφής μεταξύ του κυρίου /διαχειριστή και των αρμόδιων κρατικών αρχών.
Σε κάθε εγκατάσταση ζωτικής σημασίας θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή Σχέδιο Ασφαλείας που θα περιλαμβάνει προσδιορισμό περιουσιακών στοιχείων αξιολόγηση και προσδιορισμό κινδύνου, επιλογή και αναγνώριση αντίμετρων και διαδικασιών.
Ως αξιολόγηση και προσδιορισμό κινδύνου, νοείται η ανάλυση των σχετικών απειλών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα τρωτά σημεία και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν από τυχόν διακοπή της λειτουργίας ή της καταστροφής.

 

Δια την Athens Dynamic Services
Κοσμάς Α. Ελευθέριος
Ειδικός Σύμβουλος Ασφαλείας

elGreek
Athens Dynamic Services